חברת סיליז בע”מ תנאי שימוש

1. מבוא
חברת סיליז – בית אופנה (1991) בע”מ, ח.פ. 511604977 (להלן: “החברה”), הינה הבעלים של חנויות הבוטיק סיליז (להלן: “סיליז”) והחברה מציעה בגדים, נעלים, תכשיטים, תיקים וצעיפים ייחודיים (להלן: “המוצרים”), באמצעות אתר האינטרנט של החברה www.silise.com (להלן: “האתר”) אשר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים (“קניות מקוונות”), על פי ובכפוף לתנאים בתקנון זה כאמור.

2. קבלת תנאי שימוש
2.1. הגישה והשימוש באתר הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”). על הלקוחה להקפיד לעיין בתנאי השימוש מאחר והשימוש והפעילות של הלקוחה באתר מהווים הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או פותח חשבון ו/או רוכש מוצרים ו/או משתמש בכל דרך באתר או במידע המצוי בו (להלן: “לקוחה”). למען הסר ספק האמור בתנאי השימוש בלשון נקבה יחידה נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

2.2. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר והשירותים הנלווים באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת מסוג אחר לרבות, אך לא רק, טלפון סלולארי, מחשב כף וכו’, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2.3. לצורך ביצוע הזמנת מוצרים מהאתר על הלקוחה לפתוח חשבון אישי. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוחה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות של לקוחות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3. קניין רוחני
אתר החברה נמצא בבעלות בלעדית וניהול בלעדי של החברה, והשם “Silise” וכן שם המתחם של האתר (domain name), והתכנים שלה כולם מהווים רכושה הבלעדי של החברה. החברה הינה הבעלים בכל זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ו/או בתכנים שלה, לרבות דגמים, שיטות וסודות מסחריים, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, אייקונים, דמויות, מוזיקה, סימני לוגו, קולות, צלילים או טקסט באתר ו/או בתכנים שלה. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכנים שלה כדי להקנות ללקוחה איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכנים שלה, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלה ולרכוש מוצרים מהאתר בהתאם לאמור בתקנון זה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר או לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסים באתר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה. אין להפעיל אף יישום מחשב כלשהו ו/או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ואין ליצור או להשתמש באמצעים כאמור לצורך יצירת לקט אוסף או מאגר כלשהו שיכיל תכנים מהאתר או להציג תכנים מהאתר בדרך כלשהיא לרבות, אך לא רק, באמצעות תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת.

4. התחייבויות הלקוחה
4.1. הלקוחה מתחייבת להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה, והלקוחה מצהירה בזאת ומתחייב בכניסתה לאתר, כי היא תימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות הלקוחה מעידים על הסכמת הלקוחה ולהתחייבותה לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

4.1.1 בעצם כניסתה לאתר הלקוח מסכימה לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן.
4.1.2 הלקוחה מתחייבת לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.
4.1.3 הלקוחה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או במוצרים. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או במוצרים למטרות רווח כלשהן והלקוחה אינה רשאית להרשות שימוש כלשהו במידע ו/או במוצרים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ו/או מוצרים כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. הלקוחה מתחייבת כי היא לא תאגור מידע מהאתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או תפיץ מידע מהאתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על-ידי החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.
4.1.4 הלקוחה מתחייבת שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על-פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית ו/או העלול להכיל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב ו/או העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה ו/או חומר אחר.

4.2. הלקוחה מודעת למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחררת את החברה מכל אחריות בעניין זה.

4.3. הלקוחה מסכימה לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע תנאי שימוש אלה על ידי הלקוחה ו/או מי מטעמה.

4.4. הלקוחה מסכימה, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש, כי השימוש של הלקוחה באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית לנקוט בכל צעדים כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

5. חשבון הלקוחה
5.1. כתנאי מוקדם לביצוע הזמנת מוצרים דרך האתר, הלקוחה תיפתח חשבון בהתאם להוראות באתר ולאחר מכן תמלא טופס הזמנה כפי שמופיע באתר. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם.

5.2. בכל מקרה שבו המוצרים יוחזרו לחברה בעקבות פרטים לא נכונים ו/או מוטעים שהלקוחה עדכנה בחשבונה באתר, יובהר בזאת כי הלקוחה תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

5.3. יובהר כי החברה לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות באתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישת מוצרים אלה.

5.4. במידה והלקוחה אינה מעוניינת להירשם באתר ואולם מעוניינת לבצע הזמנת מוצרים, הלקוחה יכולה לבצע הזמנת מוצרים דרך האתר בתור “רישום כאורח”. עם זאת, במידה והלקוחה ביצעה הזמנה כאורחת ולאחר מכן רצתה להחזיר את ההזמנה – על מנת שיתאפשר לרשום זיכוי לזכותה, ייווצר חשבון זמני אליו יוזן הזיכוי האמור. במידה והלקוחה מעוניינת בהחזר כספי וכמו כן זכאית לו ע”פ תקנון משלוחים והחזרות, החזר שכזה יינתן על חשבון הזיכוי.

6. עסקות תשלום
6.1. בעת שהלקוחה תבצע את הזמנת המוצר דרך אתר החברה, פרטי כרטיס האשראי של הלקוחה יעברו בדיקה על ידי חברות הסליקה בהתאם לתקנות סליקה ובנקים ויחד עם קבלת אישור ההזמנה ע״י חברות הסליקה, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אושרה. במידה והעסקה לא אושרה על ידי חברות הסליקה, הלקוחה תקבל על כך הודעה מתאימה ובאפשרותה להזין פרטי אמצעי תשלום אלטרנטיבי.

6.2. למען הסר ספק רישומי המחשב של החברה לעניין הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות והלקוחה מסכימה מבלי לערער בכך.

6.3. במידה ומוצר מסוים אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, החברה תשיב ללקוחה כל סכום ששילם ככל שיהיה. ללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’.

7. אספקת המוצרים
7.1. בעת רישומה לאתר תציין הלקוחה את כתובת המשלוח והחברה תספק את המוצרים ליעד המבוקש על ידי הלקוחה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר המאגר החברה ביעד המבוקש. למען הסר ספק הלקוחה הינה האחראית לציין בפרטיה את הכתובת הנכונה.

7.2. אספקת המוצרים ללקוחה תבוצע באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום או באמצעות איסוף עצמי, בהתאם לבחירת הלקוחה ובמסגרת זמן האספקה כפי שמופיע באתר. ההזמנות מוגבלות לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת דואר ישראל ו/או חברת המשלוחים. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה להזמין וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של בחירת הלקוחה לביצוע העסקה בתשלומים ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

7.3. החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מכל סיבה שהיא לרבות אירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
7.4. בחירת הלקוחה להזמנת מוצרים באמצעות דואר שליחים יבוצע בתיאום מראש טרם מסירת ההזמנה. החברה תוציא למשלוח את ההזמנות תוך 2 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה והמוצר יתקבל ליעד המבוקש של הלקוחה עד 4 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. הלקוחה מודעת לכך שייתכנו עיכובים ו/או שינויים בחברת השליחים שלא בשליטתה של החברה וייתכן שהמשלוח יגיע ליעד לכל הפחות תוך 5 ימי עסקים. כמו כן במידה ויעד המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח ליעד באמצעות דואר רשום. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין זמן אספקת המוצרים בהתאם לסעיף זה.

7.5. הזמנת הלקוחה בדואר רשום יתקבל עד 14 ימי עסקים לאחר ביצוע ההזמנה. הלקוחה מודעת לכך שלחברה אין כל שליטה לגבי זמן אספקת המוצרים של דואר ישראל ו/או של כל שליח אחר ו/או אישורו של חברת הסליקה בדבר אישור העסקה שבוצעה על ידי הלקוחה. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין זמן אספקת המוצרים בהתאם לסעיף זה.

7.6. “ימי עסקים” כולל ימי ראשון עד חמישי, ואולם אינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

7.7. כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים כולל מע”מ על פי דין ישראלי. למען הסר ספק המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר החברה.

7.8. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה ועם קבלת אישור ביצוע עסקה. במידה ועודכנו המחירים באתר בטרם השלמת תהליך ההזמנה, הלקוחה מודעת לכך שתחויב בהתאם למחירים המעודכנים.

8. הגבלת אחריות
8.1. החברה אינה מתחייבת לכך שהמידע, השירותים והמוצרים באתר הינם שלמים ומדויקים, ואינה מתחייבת לאיכות המוצרים ו/או לזמינות המוצרים במלאי ו/או בין היתר, וכמו כן כל היבט אחר אשר אינו בשליטת החברה. הלקוחה מסכימה ומאשרת, כי החברה ומי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או תביעות, בין במישרין בין בעקיפין, שנגרם ללקוחה ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם, אך לא רק, האתר ו/או המוצרים, בין במישרין בין בעקיפין.

8.2. התמונות באתר נועדו לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה לעניין איכות המוצרים ו/או לזמינות המוצרים במלאי וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין הפריטים הנמכרים בפועל. יש לציין כי בכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר שנרכש על ידי הלקוחה.

8.3. השימוש באתר נעשה באחריות הלקוחה בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה באתר ו/או במידע באתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של הלקוחה או לכל רכוש אחר של הלקוחה, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

8.4. החברה אינה מתחייבת, כי האתר יהא זמין בכל עת, וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. החברה לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי-התאמות ללקוחה בטיב, אופי והיקף (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו ללקוחה או לצד ג’ כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.

8.5. החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על-ידי לקוחה לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

9. פרסומות
9.1. בעת עדכון סל הקניות באתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה לעניין סל הקניות באמצעות שליחת מייל לכתובת המייל של הלקוחה כפי שהוזנה בעת הרישום לביצוע הזמנה.

9.2. בעת ההרשמה לאתר מוצע ללקוחה אפשרות להירשם לדיוורים רשמיים של האתר. במידה והלקוחה הרשומה מעוניינת להסיר עצמה מן הדיוור ניתן לעשות זאת דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל על ידי הלקוחה. על הלקוחה מוטלת האחריות לשים לב שהסירה עצמה מהרשימה המבוקשת. החברה לא תישא בכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם התזכורת בשל הסתמכות על האתרים, על תוכנם ו/או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים ו/או הפרסומות האמורים.

9.3. על הלקוחה לבחון את מידת התאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי האתרים ו/או הפרסומות האמורים לעיל; החברה לא תישא באחריות לתוכנם, מהימנותם, אמינותם, מידת דייקנותם ו/או חוקיותם של אתרים ו/או פרסומות כאמור, ולמידע הכלול בהם ו/או לפעולה ו/או מחדל שננקטו בהסתמך על תוכן ומידע כאמור.

10. פרטיות
10.1. הלקוחה מכירה בכך שבעת רישום ושימוש באתר נדרש ממנה לספק לחברה פרטים אישיים מסוימים אודותיה (כולל פרטים בדבר שיטות תשלום). החברה לא תמסור או תחשוף פרטים או מידע לצדיים שלישיים ותטפל בכל המידע שנמסר לה על ידי הלקוחה, הכול בהתאם לנקבע במדיניות הפרטיות של החברה. החברה מפצירה ללקוחה לקרוא את מדיניות הפרטיות על מנת לוודא שהלקוחה מסכימה עם מדיניות הפרטיות ביחס לפרטי הלקוחה.

10.2. הלקוחה מאשרת כי מוסרת את פרטיה האישיים לחברה מרצונה החופשי ובהסכמתה וכי לא חלה עליה חובה חוקית לפעול כך, וכי כל שימוש החברה בפרטיה האישיים בהתאם למדיניות הפרטיות לא ייחשב כפגיעה בפרטיות הלקוחה וכי ללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוחה ו/או לצד ג’.

10.3. הלקוחה נותנת בזאת את הסכמתה לחברה ליצור עמה קשר, לרבות משלוח, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, דברי פרסומת שמטרתם לעודד, בין היתר, רכישת מוצר או שירות, וכן כל הודעה אחרת, ויראו בזאת את הלקוחה כנותנת את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב. לקוחה שאינה מעוניינת בשירותים בהתאם לתנאי השימוש תודיע על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה web@silise.comובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

11. אבטחת מידע
11.1. שירותי אבטחת האתר של החברה מוענקים לחברה על ידי חברת ויזה כאל על מנת לשמור ולהגן על מידע אישי וסודיות מידע בפני גישה לא מורשת, שימוש או גילוי לא נאות, שינוי לא מורשה, הרס בלתי חוקי או אובדן. כל עובדי החברה ומעבדי הנתונים שלה אשר יש להם גישה למידע האישי של הלקוחה, מחויבים לכבד את סודיות המידע של הלקוחה.

11.2. החברה לא תישא בכל אחריות, בכל מקרה לרבות במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, לעניין נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

12. שיפוי והגבלת אחריות
12.1. החברה מסירה מעצמה כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא שייגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מן כל שימוש באתר.

12.2. החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה מסוג כלשהו, לרבות עקב תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של החברה) ו/או בתוכנה ו/או תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר. החברה לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי.

12.3. הלקוחה תשפה את החברה או מי מטעמה בגין כל נזק, חבות, עלויות, הוצאות ו/או הפסדים לרבות הוצאות משפטיות אשר ייגרמו לחברה או מי מטעמה בקשר עם כל מעשה או מחדל של הלקוחה בקשר עם השימוש באתר ו/או ברכישת מוצרים וכן בקשר עם כל הפרה של תנאי השימוש.

13. שונות
13.1. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש; על הלקוחה לקרוא את תנאי השימוש במלואם בקפידה, לפני השימוש באתר. תשומת לב הלקוחה מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין הלקוחה לבין החברה, וכי במידה שהלקוחה אינה מסכימה להוראה כלשהי מתנאי השימוש, יש להפסיק באופן מידי לעשות שימוש באתר וברכישת מוצרים. בעצם המשך השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת.

13.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי; החברה אינה מתחייבת למסור ללקוח הודעה מראש על שינויים כאמור, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש ורכישת מוצרים באתר. ככל שהלקוחה אינה מסכימה לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

13.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב כל הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות, אך לא רק, במקרים שקיים חשש לביצוע מעשה או מחדל על ידי הלקוחה העלול לפגוע באתר או בחברה או מי מטעמה ו/או במקרה שקיים חשש למעשה בלתי חוקי הנעשה על ידי הלקוחה ו/או במקרה של כל הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או במקרה שקיים חוב כספים כלפי החברה או מי מטעמה והחוב טרם נפרע ו/או במקרה שפרטי כרטיס האשראי שהוזנו על ידי הלקוחה אינם בתוקף או לחילופין חברת הסליקה אינה מכבדת את העסקה וכו’.

13.4. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית להפסיק בכל עת את מבצעים, הטבות או הנחות ולהמירן בתנאים אחרים ללא כל הודעה מוקדמת באתר ללקוחות פי שייראה מתאים, והלקוחה תהיה כפופה לשינויים אלה.

13.5. תנאי השימוש, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין החברה לבין הלקוחה, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי שימוש אלו. הלקוחה מסכימה שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינה לבין החברה כל קשר, או יחסים בין הלקוחה לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

13.6. במידה שסעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מאיזו סיבה שלא תהיה על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש לא ייפגעו.

13.7. במידה שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי שימוש אלו על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

13.8. החברה רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי שימוש אלו, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת הלקוחה.

13.9. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי שימוש אלו, ביצועם, פירושם, עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד.

בכפוף לתקנון, התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. // במידה ותמצא טעות מחיר באתר, המחיר בחנויות הוא המחיר הקובע והחברה שומרת את הזכות לבטל עסקה באתר בכל עת ומכל סיבה. המכירה כפופה סופית על ידי החברה